تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

منابع آب زیرزمینی: به دلیل تأثیر اساسی منابع آب زیرزمینی در تأمین بخش اعظم نیازهای آبی استان، مطالعه این منابع از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. قبل از انتقال آب از سرچشمه های زاینده رود به استان یزد، مهم ترین منبع تأمین آب مصرفی یزد، آب های زیرزمینی، از طریق چاه های عمیق ونیمه عمیق وقنات ها بوده می باشد این آب ها بیشتر در کشاورزی برای آبیاری زمین های زراعی وآب چاه ها در مصارف شهری در مصارف شهری وخانگی مورد بهره گیری قرار می گرفت. افزایش وکاهش اندازه آب نیز ارتباط نزدیکی با ریزش های جوی داشت. رشته کوه شیرکوه وسایر ارتفاعات پراکنده در استان ، سرچشمه رودها ومنابع آب زیرزمینی اند. مهم ترین ، بزرگ ترین و غنی ترین حوضه آب زیرزمینی از نظر ذخایر آبی حوضه دشت یزد- اردکان می باشد. که 80 درصد از ذخایر آبی را در خود جای داده می باشد وسرچشمه آن رشته کوه های شیر کوه می باشد. با کاهش بارش وتبخیر شدید، تغذیه منابع آب زیرزمینی در دشت ها انجام نمی گیرد وتنها محل تغذیه سفره های آب این دشت ها ، ارتفاعات ، مخروط افکنه ها وپای دامنه هاست. بخش اعظم آب زیرزمینی ، در رسوبات آبرفتی ذخیره شده اند. منابع آب ذخیره شده در لایه های کارستیک(آهکی) کیفیت بالاتر ومناسبی از نظر تأمین آب شرب هستند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

منابع آب در هر مکان به اندازه بارش در گذشته وحال بستگی دارد. استان کرمان به لحاظ قرار گرفتن در معرض فشار زیاد جنب حاره ودوری از منابع تأمین کننده ی رطوبت، اندازه بارش اندکی دارد. تغییرپذیری وبی نظمی های بارش زیاد می باشد، به طوری که خشک سالی ها به صورت متناوب ظاهر می شوند وبر منابع آب استان تأثیر منفی می گذارد.

اندازه توانایی آب استان حدود 8/5 میلیارد متر مکعب می باشد که 8/1 میلیارد متر مکعب سطحی و 4 میلیارد متر مکعب زیرزمینی تخمین زده می گردد. در حال حاضر 6/4 میلیارد متر مکعب مورد بهره برداری قرار گرفته که 4 میلیارد متر مکعب آن آب های زیرزمینی می باشد.غنی بودن منابع آب هر ناحیه به اندازه بارندگی در آن ناحیه در گذشته وحال بستگی دارد. (رضائیان و همکاران ،1389)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه