تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

آب های زیرزمینی

بهره برداری از آب های زیرزمینی در استان سابقه ای دیرینه دارد؛ به خصوص در جنوب استان این آب ها منبع حیات اجتماعی واقتصادی مردم بوده می باشد.

مردم این استان در آغاز از چشمه ها وسپس از قنات ها بهره گیری می کردند، اما در دهه اخیر با بهره گیری از چاه نیازهای کشاورزی وآشامیدنی خود را تأمین می کنند. از کل آب های زیرزمینی استحصال شده ، برای مصارف شرب حدود(2/52 درصد) صنعت (3/1 درصد) ومابقی (بیش از 5/93 درصد) برای کشاورزی بهره گیری می گردد. در خشکسالی های اخیر کمترین آسیب پذیری مربوط به دشت هایی می باشد که دارای  سفره های آب زیر زمینی غنی بوده اند.از 43 واحد مطالعاتی آب استان از نظر بهره برداری آب های زیرزمینی، به دلیل کسری حجم مخزن وافت سطح آب، دو دشت زاهدان وخاش منطقه ی ممنوعه ی بحرانی ودشت های دومک، کورین، شورو، قلعه بید، گوهر کوه، لادیز، پشت کوه، سراوان، سوران وقسمتی از دشت ایرانشهر ممنوعه اند. (میر، علیرضا ومیر لشکری، لیلا ،1389).

3-6-2-استان هرمزگان

استان هرمزگان یکی از مناطق خشک وکم باران کشور می باشد وبخش اعظم منابع آب آن به دلیل گستردگی 70 گنبد نمکی شور وغیر قابل بهره گیری می شوند. متوسط بارندگی استان برابر 196 میلی متر در طول سال بوده وبر اساس آن 5/20 میلیارد متر مکعب آب تولید می گردد که با در نظر داشتن درجه حرارت بالای استان 4/14 میلیارد متر مکعب آن به صورت تبخیر از دسترس خارج می گردد ومابقی آن یعنی 1/6 میلیارد متر مکعب آب های جاری شده در سطح زمین وآب های ذخیره شده در زیر زمین را تشکیل می دهد.

از کل آب های جاری شده وذخیره شده در سطح استان اندازه 585/2 میلیارد متر مکعب را آب های شیرین وقابل بهره گیری و515/3 میلیارد متر مکعب آن را آب های شور وغیر قابل بهره گیری تشکیل می دهد که این آب ها با در نظر داشتن عبور از گنبدهای نمکی شور شده اند. معمولاً در تقسیم بندی منابع آب از واحدی به نام حوضه ی آبریز بهره گیری می کنند. حوضه ی آبریز محدوده ی متشکل از کوه ها ودشت هاست که آب های جاری حاصل از بارندگی در سطح آن همگی از یک نقطه خارج می شوند. بر اساس تقسیم بندی منابع آب ، استان هرمزگان در محدوده ی حوضه های آبریز بندر عباس- سدیچ، کل- مهران وبلوچستان جنوبی واقع شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه