تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

1960 ادعا نمود که در عرضهای جغرافیایی بالا، حداقل ، بخشی از روسیه قطبی را می توان مونسونی محسوب نمود زیرا که سرمای قطبی در تابستان بر روی اقیانوس منجمد شمالی ودر زمستان بر روی سیبری می باشد. اما پس از آنکه Keagan 1958 و Reed & Kunkel 1960 داده های زیادی در آن مناطق جمع آوری کردند معلوم گردید که در تابستان ونیز زمستان اقیانوس منجمد شمالی محل استقرار کم فشار نسبی می باشد.

در مرز اقیانوسها که قاره ها قرار دارند اختلاف دمای زیادی دیده می گردد واز آنجا می توان انتظار اختلاف فشار داشت. شکل کلی خشکیها وتوپوگرافی آنها ونیز تغییرات موجود در دمای سطح آب دریا همگی باهم اثر متقابل داشته وباعث بروز تغییرات زمانی ومکانی قابل ملاحظه ای در مونسونها می شوند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جهت جنوب غربی بادهای مونسون تابستانی هندوستان را می توان به صورت ساده ای تبیین داد؛

ذره A با سرعت Iv از سوی جنوب شرقی به طرف شمال غربی در حال حرکت به سمت استوا می باشد. نیروهایی که بر آن اثر می کنند عبارتند از :

الف) نیروی کوریولیس که در نیمکره جنوبی ذره را به سمت چپ آن منحرف می کند.

ب) نیروی گرادیان فشار (شیب فشار) که با در نظر داشتن داده های کلیماتولوژی در این ناحیه این نیرو تقریبا جنوبی – شمالی می باشد (یا دقیق ترS.S.W  به سوی  N.N.E.).

ج) نیروی جانب مرکز ، که در جهت یا خلاف جهت نیروی کوریولیس اقدام می کند.

د) نیروی اصطکاک ، که در جهت خلاف حرکت اقدام می کند.

برآیند این چهار نیرو باعث شتاب کند شونده یا تند شونده در راستای مماس بر مسیر می گردد.(پروند، 1370).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه