تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

چهار چوب نظری تشکیل مونسونها

یکی از ساده ترین فرضیه ها برای پدیده مونسون بوسیله ی موراکامی در سال 1970 ارائه شده می باشد. در این فرضیه تاکید بر روی اختلاف گرمایشی بین خشکی واقیانوس می باشد. وی از یک دسته معادلات بنیادین که از لحاظ مداری متقارن بودند با فرض سطح زمین بعنوان صفحه ی مختصات ، انتگرال گیری نمود. در این فرض ، کل سطح زمین در N 10 به دو منطقه اقیانوسی در جنوب وقاره ای در شمال تقسیم شده وکوه ها در شمال N 25 تقریبا هموار در نظر گرفته شده بود. انتگرال گیری ما بین قطبین در یک صفحه قائم نصف النهاری از معادله های : اندازه حرکت ، پیوستگی جرم ، توازن گرمایی ویک معادله ی توازن رطوبتی انجام گرفته بود. در این مدل ، جو از یک حالت سکون توسط نیروی محرکه اختلاف گرمایش بین خشکی و آب شروع به حرکت می کردو مولفه های گرمایی که مورد توجه قرار گرفته بودند عبارتند از :

2-9-1- توازن حرارتی زمین منطقه که شامل فلات تبت هم می گردد، یعنی:

2-9-1-1-شارگرمای محسوس از سطح زمین

2-9-1-2-شارگرمای نهان از سطح زمین

2-9-1-3-تفاضل تشعشع موج کوتاه وارده وصادره (منعکس شده)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-9-1-4-تفاضل تشعشع موج بلند وارده وصادره

2-9-2-اندرکنش هوا – دریا ، یعنی شارگرمای محسوس وگرمای نهان از اقیانوس

2-9-3-گرمایش اتمسفری که شامل سرد شدن وگرم شدن بوسیله فرایندهای زیر می گردد:

2-9-3-1-همرفت عمیق

2-9-3-2-همرفت کم عمق خشک ومرطوب

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه