عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

-8-تأثیر بعضی از سیستمها در مونسونهای تابستانی وزمستانی پیش روی یکدیگر

2-8-1-پرفشار سیبری در زمستان نیمکره ی شمالی پیش روی پرفشار ماسکارین در تابستان ، واقع در نیمکره ی جنوبی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-8-2-تراف اندونزی در زمستان پیش روی تراف مونسونی بر روی شمال هندوستان در تابستان

2-8-3-حرکات موج گونه در تراف زیرین تروپوسفر در مونسون زمستانی با جت تراز پایین عبوری از خط استوا در شرق آفریقا در مونسون تابستانی

2-8-4-بارندگی تابستانی مونسون هندوستان وپوشش ابری آن با همتای آن نزدیک مالزی جنوبی واندونزی در طی زمستان نیمکره ی شمالی

2-8-5-در تروپوسفر زیرین ، پرفشار تبت مربوط به تابستان نیمکره ی شمالی پیش روی پرفشار مستقر در غرب اقیانوس آرام در زمستان نیمکره ی شمالی

2-8-6-جت شرقی حاره ای مربوط به مونسون تابستانی پیش روی جت جنب حاره ای زمستانی

از تفاوتهای اصلی بین دو سیستم زمستانی وتابستانی ، هندسه ی سطوح زیرین آنهاست. در مونسونهای تابستانی صعود کلی وبارندگی بر روی مناطق قاره ای وگرم روی می دهد و بر روی اقیانوسهای جنوبی نزول انجام می شود. در حالی که در مونسونهای زمستانی صعود کلی وبارندگی بر روی محیط اقیانوسی یا بنا بر گفته Ramage 1971 بر روی Maritime continent  انجام می شود ونزول در نواحی قاره ای شرق آسیا تا سیبری رخ می دهد.(پروند، 1370)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه