عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عوامل آب وهوای ایران به دودسته محلی وبیرونی تقسیم می شوند. عوامل محلی آنهایی هستند که در محل موجودند واز سالی به سال دیگر تغییر نمی کنند.اما عوامل بیرونی آنهایی هستند که در داخل ایران مستقر نیستند واز بیرون وارد کشورشده اقلیم آنرا کنترل می کنند.عوامل بیرونی ذاتی کشور ایران نیستند وورودآنها به ایران تابع سیستم های سینوپتیکی می باشد که آنها را به کشور می آورند. ممکن می باشد دریک سال بیشتر وارد شوند ودرسالی دیگر اصلا نیایند. عوامل بیرونی  به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول آنهایی هستند که براثرگسترش سیستمهای فشار نواحی مجاور ایران مانند فرابار سیبری ،فروبار دره کنگ، یا گسترش هوای گرم عربستان ،به ایران وارد می شوند.دسته دوم عوامل بیرونی آنهایی هستند که ازسرزمینهای دورتر ، مانند دریای مدیترانه ، اقیانوس اطلس ، شمال سیبری ،و…به ایران می آیند. این عوامل به وسیله سیستمهای فشار سیاره ای به ایران می رسند.عمده ترین این عوامل عبارتنداز سیکلونهای مدیترانه، موجهای کوتاه بادهای غربی ، آنتی سیکلونهای برون حاره ای،رودباد جبهه قطبی، جبهه قطبی، وغیره.تمام این سیستمها در داخل بادهای غربی تشکیل وحرکت می کنند وورود آنها به ایران ، به پیشروی وگسترش بادهای غربی بسته می باشد.(علیجانی،1384،ص7-9).

بادهای موسمی یا مونسون به بادهای فصلی اقیانوس هند گفته می گردد. این بادها درفصل تابستان هوای گرم ومرطوب حاره ای راگسترش می دهند. هوای گرم ومرطوب حاره ای به دوطریق وارد نواحی جنوبی ایران می گردد. اول ازطریق نسیم دریا که ازدریای عمان وخلیج فارس تا شعاع وارتفاع محدودی وارد خاک ایران می گردد. محدوده آن بسیار کوچک می باشد وبه دلیل گسترش پرفشار جنب حاره ای آزوربربالای منطقه تأثیر چندانی در بارندگی ندارد. راه دوم ورود هوای موسمی ازطریق استقرار کم فشار حرارتی درفصل تابستان برروی پاکستان وهندوستان می باشد. این فروبار که به فروبار پاکستان موسوم می باشد در روی دره کنگ با کمربند همگرایی حاره ای منطبق شده وتا ارتفاع قابل توجهی گسترش دارد(تقریبا تا سطح 700 هکتوپاسکال). امابرروی ایران به دلیل استقرار پرفشارجنب حاره ای آزورگسترش عمودی آن ناچیز می باشد، به طوری که هوای مرطوب فرصت صعود واشباع پیدا نمی کند. هوای گرم ومرطوب موسمی درحاشیه شمالی این فروبار درامتداد دامنه جنوبی هیمالیا به طرف شرق حرکت کرده وازمرزپاکستان وارد ایران می گردد. هرگاه پرفشار جنب حاره ای آزوربه سطوح بالاتر جوجابه جا گردد این هوای گرم ومرطوب موسمی صعود کرده وایجادبارانهای همرفتی می کند.(همان منبع،ص42-43).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه