عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

کم فشار حرارتی که در آن انرژی ورودی مورد نیاز، حرارتی بوده وبه وسیله سطح گرم زمین فراهم می گردد،این نوع کم فشار ها در عرض های استوایی وبسهولت در تابستان جزایر وشبه جزایر که یک تضاد قابل توجه حرارتی بین خشکی گرم ودریاهای سرد مجاور دارد، رخ می دهد.انرژی تابشی خورشید وقتی به سطح زمین برسد ، تبدیل به انرژی حرارتی می گردد ونیز به صورت انرژی پتانسیل که به حالت شناوری توسعه پیدا کرده وبه صورت جریانات هوایی گسترش یافته، صعود می کند، سپس سبب انرژی جنبشی همراه با حرکت گردش هوا می گردد. به علاوه ، تراکم ذرات هوای صعود کننده نیز گرمای نهان را آزاد کرده واین انرژی عظیم باعث تقویت هر نوع کم فشاری می گردد.این مسئله در تقویت کم فشارهای حرارتی وکم فشارهای همراه با رعدوبرق خیلی اهمیت دارد وعلت آن گرما و وجود بخار آب زیاد می باشد.منطقه استوایی یا ناوه(کم فشار) به وسیله کم فشار حرارتی مشخص می گردد وبا همگرایی منطقه درون حاره ای (ITCZ) همراه می باشد.کم فشار استوایی در هر دو نیمکره تا پر فشارهای دینامیکی که کمربند وسیعی از پرفشارها در حدود عرض 30 هستند کشیده می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سیستم های چرخشی جوی بر روی نواحی حاره ای مرطوب اکثرا به وسیله رژیم سلول هادلی کنترل می گردند. این کانون مستقیم حرارتی ، دارای دو مولفه عمده کم فشار به اسامی همگرایی کم فشار(ITCZ)،استوایی (حرارتی) وواگرایی پرفشار جنب حاره ای(دینامیک) در حوالی عرض 30 درجه شمالی وجنوبی به همراه فرونشینی ووارونگی دمایی هوای فوقانی می باشد. این منطقه واگرا وهمگرا به وسیله جریان های هوا به سوی قطب واستوا در سطح زمین (که بادهای تجارتی نامیده می شوند ) به هم می پیوندند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه