تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی های بادهای مونسونی

با این که مونسونها با تغییر جهت بادها تعریف می شوند اما اهمیت آنها ناشی از بارندگی می باشد وهمین باعث به وجودآمدن تعاریف دوگانه از مفهوم مونسون می گردد. رامج تعریف زیر را در چهار بند در سال 1971 ، از مناطق مونسون خیز ارائه کرده می باشد.

2-7-1-تفاوت جهت وزش جریانات در ژانویه وژوئیه ، حداقل 120 درجه باشد.

2-7-2-فراوانی متوسط جهت های بادهای چیره در ژوئیه از 40 درصد تجاوز کند.

2-7-3-برآیند سرعت متوسط بادها ، حداقل در یکی از ماهها از 3 متر بر ثانیه بیشتر باشد.

2-7-4-در یک شبکه 5 درجه عرض وطول جغرافیایی در هر 2 سال ، در هر یک از ماهها کمتر از یک تناوب چرخند – واچرخند رخ دهد.

در موضوع تعیین حد منطقه جغرافیایی مونسونها ، افراد مختلف هر کدام به گونه جداگانه معیارهایی برای تعیین مناطق مونسونی ارائه داده انداز جمله: Hann 1908، Schick 1953، Khromov 1957،           . Kao et al 1962

اساس شاخص های مذکور بر فرکانس تغییر جهت باد در ژانویه وژوئیه استوار می باشد. دقیق ترین شاخص بوسیله Ramage در سال 1971 ارائه گردید. وی با دخالت دادن عامل شدت باد در شاخص ارائه شده توسط Khromov نواحی آمریکا واروپا را نواحی غیر مونسونی اعلام نمود وبیان داشت، تنها آن نواحی از عرضهای بالا که در تابستان و زمستان چرخندها و واچرخندهایی همیشگی دارند، مونسونی به حساب می آیند ونمی توان مناطقی را که متوسط مسیر حرکت سیستمها بر روی آنها دارای تغییر فصلی در اثر تغییر جهت باد هستند ، مناطق مونسونی محسوب نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد