تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

گرادیان های حرارتی که در اثر متفاوت بودن مدت لازم برای عکس العمل نشان دادن آب وخشکی نسبت به تابش خورشید به وجود می آیند منجر به ایجاد بادهایی می شوند که در تابستان نیمکره شمالی از دریا به خشکی می وزند وزمستان نیمکره شمالی از خشکی به دریا.این بادها معرف مونسونهای تابستانی وزمستانی هستند. در زمان انقلاب تابستانی ، مونسونهای تابستانی ودر نزدیکی انقلاب زمستانی مونسونهای زمستانی شدیدترین وضعیت خودرادارند.

گردشهای مونسونی هوا برای بسیاری از کشورهای آسیایی وآفریقایی اهمیت دارند زیرا که قابلیت ایجاد بارندگیهای شدید وفصلی را دارا می باشند.کشاورزی وتامین مجدد آب پشت سدها در این کشورها کاملا وابسته به بارشهای مونسونی می باشد. در نتیجه اقتصاد بسیاری از کشورها وابسته به بارش به موقع وتوزیع صحیح آب حاصل از آن می باشد. در تشدید وگسترش محدوده جغرافیایی مونسونها عواملی از قبیل اثرات کوهستانی (وضعیت زمین وناهمواریها)، همرفت مرطوب ، گرمای نهان آزادشده در اثر تغییر فاز بخار آب به آب باران موثرند. (پروند،1370).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه