عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

زون سنندج سیرجان

این نام در ارتباط با نوار دگرگون شده و طویلی بکارمی رود که به موازات رواندگی زاگرس و در قسمت شرقی آن از سنندج تا سیرجان ادامه می یابد. اختصاصات رسوب شناسی و ساختمانی این زون همانند زون ایران مرکزی می باشد و این امر نشان می دهد که عوامل زمین ساختی زاگرس در تکوین این زون تأثیر داشته می باشد.درکرتاسه پیشروی دریا،رسوبات آهکی دراین نواربه جای گذاشت که بعدا براثرفاز کوهزایی لارامید ، چین خوردگی پیدا نمود و تااندازه مرمری گردید. پس ازآن این ناحیه ازآب خارج گردید به نحوی که تنها رسوبات دریای قم دربخشی ازاین زون به حالت پیشرونده تشکیل شده اند که رسوبات قرمزرنگ، آهک و مارن در شمال سدهمدان و کبودرآهنگ قابل ملاحظه می باشد.(درویش زاده – محمدی ، 1374،ص 115-122).

مطالعه ویژگی های اقلیمی محدوده مورد مطالعه

بطورکلی اقلیم یک منطقه متاثر از دو علت اصلی شرایط جغرافیایی و محیطی منطقه و شرایط جوی حاکم برآن منطقه می باشد. مناطق مرکزی، شرقی و جنوب شرقی کشور را سرزمین های گرم و خشک فراگرفته می باشد. این مناطق که به مناطق خشک معروف هستند از اندازه کم بارش های جوی و نزولات آسمانی رنج بسیار می برند . با وجود ناهمواریهای فراوان و ارتفاعات متعدد بدلیل عدم برخورداری از شرایط مناسب بارش در این مناطق بسیار اندک می باشد.

عوامل موثر در آب و هوای این مناطق نیز مانند سایر نقاط کشور به دو دسته بیرونی و درونی (محلی) تقسیم می شوند. عوامل محلی آنهایی هستند که درمحل موجودند و از سالی به سال دیگر تغییر نمی کنند و عوامل بیرونی آنهایی هستند که درداخل ایران مستقرنسیتند و از بیرون وارد کشور شده و اقلیم آن را کنترل می کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه