تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

واحد شمال شرقی

ناهمواری های بخش شمالی خراسان از نظرتوپوگرافی، ادامه کوه های واحدشمالی فلات ایران محسوب می شوند که دراینجا، محور آنها شمالغربی- جنوب شرقی می گردد. مجموعه ناهمواری ها به وسیله چاله زمین ساختی نیشابور-فریمان ازسمت جنوب غربی و دشت ترکمستان از سمت شمالشرقی محدوده و از حدود جاجرم تاجنوب مشهد امتداد می یابد. ناهمواری خراسان شمالی از دورشته کوه جدا از هم تشکیل شده می باشد که وسیله چاله زمین ساختی اترک-کشف رود ازهم جدا می شوند. واحدشمالی هزارمسجد –کپه داغ و واحد جنوبی آلاداغ و بینالود نام دارند. هردو رشته کوه از شمالغربی به جنوب شرقی امتداد یافته اند.

علاوه بردوسیستم کوهستانی کپه داغ-هزارمسجدوبینالود –آلاداغ، دشت سرخ نیز از عناصر توپوگرافی مهم خراسان شمالی محسوب می شوند. به دلیل تفاوت درچهره ظاهری، ویژگی پیکرشناسی هریک جداگانه تشریح می شوند. .(علایی طالقانی،1384،ص 182)

واحدهای زمین شناسی و ساختمانی محدوده مورد مطالعه

پی سنگ یکپارچه پرکامبرین ایران دراثرفعالیت های کوهزایی اواخر پرکامبرین-اوایل پالیوزوییک تحت تاثیر نیروهای کششی شکسته گردید و به قطعات کوچکتری تقسیم گشت. آنگاه به دلیل حرکات قایمی که این قطعات نسبت به یکدیگر و در امتداد شکستگیهای عمیق داشتند به صورت هورستها و گرانبها درآمدند و نقاط مرتفع و فرورفته ای به وجودآوردند. از آنجایی که شرایط رسوب گذاری درهریک متفاوت بوده و در عین حال تاریخچه تکوین و تکامل زمین شناسی متفاوتی راپشت سر گذاشته اند، لذا واحد زمین شناسی مستقلی محسوب می شوند. براساس نقشه تکتونیکی ایران که توسط نبوی و اشتوکلین 1972 تهیه شده می باشد، زونهای مختلف و نواحی موجود درآنها رابه تبیین زیر معرفی می کنیم:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه