عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

درون اتمسفری (گرمایش توسط فرآیندهای تابشی طول موج بلند وکوتاه ، فرایندهای همرفتی خشک، همرفتهای مرطوب عمیق وکم عمق، شارهای گرمای محسوس ونهان از سطح زمین ، تراکم بزرگ مقیاس وهمگرایی بوسیله شار گرمایی در مقیاس کوچک).(پروند،1370)

2-12-تاثیر کم فشار مونسونی بر آب وهوای ایران

با یکی شدن فشارهای محلی جنوب شرق کشور وسیستم کم فشار پاکستان ، یک کم فشار منطقه ای وسیع شکل می گیرد که توسط آن انتقال رطوبت میسر می گردد. در این زمان پرفشار جنب حاره ای به سطوح بالای تروپوسفر محدود شده ورطوبت در سطوح پایینی ومیانی تروپوسفر قادر به نفوذ به سمت غرب و در نهایت ایران می گردد. در این حالت رطوبت اقیانوس هند ودریای عرب در درون چرخش سیکلونی کم فشار پاکستان ، از طریق دامنه های جنوبی کوه های هیمالیا و به موازات این کوه ها حرکت نموده(علیجانی، 1374،ص44)، با جهت شرقی غربی از طریق پاکستان به منطقه جنوب شرق کشور ما می رسد. توده هوای حاره ای دریایی (mt) حداقل 248 روز در جنوب ایران در طی سال نظاره می گردد(امام هادی، 1375،ص47). بعد از نفوذ رطوبت به منطقه ، شرایط صعود هوا ، تراکم وبارش هنگامی فراهم می گردد که کم فشارهای سطح زمین به اندازه ای قدرت یافته باشند که بتوانند سطح زیرین پرفشار جنب حاره ای مستقر در سطوح میانی جو را به سطوح بالاتر منتقل کنند، تا جریان های مرطوب در زیر این پرفشار به سمت غرب حرکت نمایند.

از ویژگیهای مهم کم فشار مونسونی این می باشد که محور قائم آن دارای انحراف به سمت جنوب شرق می باشد. در بسیاری از زمان ها که کم فشار مزبور در سطح زمین توسعه می یابد ، یا حتی هنگامی که مرکز آن به سمت غرب جابه جا شده ودر سواحل جنوب شرق کشور ما مستقر می گردد، به دلیل داشتن این کجی محور در جهت عمودی اثر صعود وناپایداری آن در منطقه مورد مطالعه محسوس نبوده وتاثیرات آب وهوایی آن در شبه جزیره هند گذاشته می گردد.(نجار سلیقه، 1386،ص28)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه