تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جایگاه جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

همانطور که درمطالب قبل اظهار گردید با در نظر داشتن حاکمیت اقلیم خشک در مناطق جنوبی و ماهیت پدیده مونسون که ورود آن به کشور از مناطق جنوبی می باشد.  محدوده پژوهش دربرگیرنده مناطق جنوب، جنوب شرق، شرق و مرکز کشور خواهد بود. با در نظر داشتن مطالعه های اولیه طورت گرفته این پدیده بیشتر  استان های سیستان وبلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس،کرمان، یزد، اصفهان، قم، خراسان جنوبی، سمنان، خراسان رضوی و تهران را دربرمی گیرد. براین اساس در این بخش از مطالعات ، با ویژگی های کلی استان های مورد مطالعه آشنا می شویم. (مرکز آمار کشور، سالنامه آماری استانها)

ناهمواری ها و توپوگرافی

سرزمین ایران درمجموع سرزمین نسبتا بلند و ناهمواری می باشد که درمفهوم پیکرشناسی ،فلات نام دارد. فلات ایران با مساحت حدود 2.5 میلیون کیلومتر مربع ،علاوه برمحدوده سیاسی ایران،قسمت هایی از کشورهای افانستان و پاکستان را هم شامل می گردد.

فلات ایران تحت تاثیر مراحل مختلف چین خوردگی آلپی درادوار زمین شناسی بتدریج شکل گرفته و سرانجام به دنبال عملکرد آخرین مرحله کوهزایی آلپی درپلیو –کواترنر، استقلال خود را به دست آورده می باشد. حاشیه خارجی آن را دریاها و سرزمین های پست وناهموار دربرگرفته می باشد. ارتفاع میانگین تمامی کشور حدود 1250 متر و ارتفاع میانگین فلات داخلی نزدیک به 900 متراست. ارتفاع متوسط فلات داخلی از شمالغربی بطرف جنوب شرقی بتدریج کاهش می یابد.به واقع فلات داخلی به مانند یک میز مایل می باشد که درقسمت شمال غربی بالا آمده و در قسمت جنوب شرقی فرو نشسته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه