عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

اخلاق جمال طی تحقیقی در پاکستان به این نتیجه رسید که ریزش های موسمی در غرب این کشور همرا ه با گرد وغبار بوده و ریزش های موسمی در بلوچستان همراه با ریزش های موسمی در بقیه نقاط سند بوده می باشد (Jameel 2005:125)  .

متناسب با سیستم موسمی ، طوفان های حاره ای که در منطقه به نام گنو شناخته می گردد از طریق دریای عمان به سواحل جنوبی ایران می رسد که با خود انرژی فراوانی دارد. این طوفانها عامل خرابی ویرانی در سواحل جنوبی ایران هستند (Anjum; 2007,1) . سیکلون های حاره ای در جنوب آسیا در منطقه پاکستان خرابی های فراوانی بجای می گذارند، تغییرات اقلیم متاثر از افزایش مصرف سوخت های فسیلی گسترش طوفان هایی از این نوع را باعث شده می باشد (Houghton ; 2007,5) .

2-11-اختلاف گرمایشی عامل محرک مونسونها

از شواهد مبتنی بر دیده بانیهای بارندگی ، توزیع ابرها از روی تصاویر ماهواره ای ، اندازه گیریهای تشعشعی با بکارگیری وسایل سطح زمین ، اندازه گیریهای بودجه تشعشعی زمین ومطالعات مدلهای عددی می توان دید که در طی دوره مونسون یک میدان اختلا ف گرمایشی قوی(H) که جهت آن از اقیانوس به طرف خشکی های کمربند مونسونی می باشد، هست. مولفه های گرمایش بزرگ مقیاس شامل دو قسمت کلی می باشد:

2-11-1- سطح زمین (تابش طول موج بلند وکوتاه خالص ، شار گرمای محسوس ، شار گرمای نهان ، شار گرمای رسانشی به درون خاک).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه