تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

مکانیزم تشکیل مونسون

در آغاز فصل گرم نیمکره ی شمالی ، بتدریج خورشید از نیمکره ی شمالی منتقل می گردد، به دنبال این جابجایی استوایی حرارتی بتدریج به عرض های نیمکره ی شمالی نقل مکان می کند ودر منطقه ای دور از استوای جغرافیایی مستقر می گردد . در منطقه ی جنب حاره در این زمان پر فشارهای دینامیکی منطقه ی جنب حاره شکل می گیرد که باعث ایجاد هوای صاف وبی ابر می گردد. در اثر چنین عواملی ، انرژی رسیده به سطح زمین بیش از بقیه ی ایام سال می باشد که باعث افزایش شدت گرما در سطح زمین می گردد. این گرمای شدید در سطح خشکی های منطقه ی جنوب آسیا مراکز کم فشار حرارتی را به وجود می آورد. گردش موسمی به واسطه ی شکل گیری سامانه کم فشار گرمایی می باشد (خوش اخلاق، 1381، 175) این کم فشار حرارتی زبانه ی مونسون هندوستان می باشد . کم فشار مونسونی بتدریج با گسترش خود تمام جنوب شرق آسیا را به تسلط در می آورد. این کم فشار در یک چرخند بزرگ رطوبت اقیانوس هند را به داخل خشکی ها کشانده ورطوبت تابستانی منطقه را تامین می کند.(پروند،1370).

نقشه های فشار در فصل گرم بیانگر این مطلب می باشد که سطوح میانی و بالایی تروپوسفر در این زمان تحت تسلط پرفشار یک سیستم سینوپتیکی در مقیاس سیاره ای می باشد که مرکز آن بر روی جزایر قناری در غرب قاره ی آفریقا قرار دارد وزبانه های این پر فشار به سمت شرق تا تبت خود را می رساند، در این حالت تمام سطوح میانی وبالایی اتمسفر کشور ما نیز در فصل تابستان تحت نفوذ این سیستم قرار می گیرد، به همین دلیل هیچ نوع سیستم بارانزایی نمی تواند به کشور ما نفوذ کند (نجار سلیقه، 1380، 22).  فلات ایران محل برهم کنش سامانه های برون حاره ، جنب حاره ، وحاره ای می باشد (مفیدی، 1384، 113). در سطح زمین مقدار گسترش کم فشار بیشتر می باشد ودر سطوح بالاتر پر فشار آزور بیشتر به سمت شرق گسترش دارد. در سطوح بالا یعنی  400 هکتوپاسکالی ، بر روی کم فشار یک پر فشار به گونه کامل مستقر می گردد. در این حالت فضای لازم جهت صعود هوا ورسیدن توده ی هوا به نقطه ی اشباع فراهم می باشد. جریان مونسونی جنوب غربی هنگامی که به رشته کوههای هیمالیا می رسد، در اثر برخورد با دامنه های مرتفع این کوهها به دو شاخه تقسیم می شوند ، یک شاخه به سمت غرب منحرف شده ، به کم فشار پاکستان می رسد وشاخه ی دیگر بر دامنه ی این رشته کوهها بالا می رود واز جهت شمال شرق در ارتفاع 13 تا 14 کیلومتری به سمت اقیانوس هند باز می گردد. این جریان با جریان خروجی از پرفشار تبت در سطوح میانی تروپوسفر ، که دارای چرخشی در جهت عقربه های ساعت می باشد، یکی شده بر قدرت و وسعت آن افزوده می گردد وبا تقویت وافزایش سرعت آن رودباد شرقی شکل می گیرد. رودباد شرقی، به تدریج بر بالای عربستان سعودی وشمال شرق افریقا( به علت کاهش سرعت) همگرایی پیدا می کند و سبب فرونشستن هوا بر بالای بیابان های منطقه مذکور می گردد(بوشر، 1373، 123). نفوذ سیستم موسمی از طریق شمال شرق پاکستان نیز اتفاق می افتد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه