تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

در میان فرآیندهای فوق مهمترین آنها عبارتند از : همرفت عمیق ، چهار عنصر توازن تشعشعی سطح زمین مذکور در قسمت (i) ، شارهای تبخیری از اقیانوس ، سرمایش وگرمایش آدیاباتیکی در درون اتمسفر . مدلینگ فوق در اطراف 80 درجه E دارای ویژگیهای زیر بود:

الف) بادهای تجارتی جنوب شرقی در جنوب خط استوا که ماکزیمم سرعت آن در تراز 900 میلی باری بود.

ب) بادهای مونسونی جنوب غربی بر روی هندوستان با حداکثر سرعت در تراز600 میلی باری.

ج)  جت شرقی حاره ای در تروپوسفر زیرین نزدیک ارتفاع 15 کیلومتر وحوالی 10 درجه شمالی.

د) ترافهای مونسونی (در میدان فشار سطح دریا در 25 درجه شمالی )

ه) پرفشار تبت در 200 میلی باری و30 درجه شمالی.

و) تروپوسفر گرم مابین تراف مونسونی وپرفشار تبت.

ز) حداکثر بارندگی در نزدیکی 20 درجه شمالی.

ح) وجود یک سلول هادلی با شاخه صعودی  در 20 درجه شمالی و شاخه نزولی نزدیک 20 درجه جنوبی به همراه بادهای شمال شرقی در تروپوسفر زیرین.

مقادیر عددی که به آنها تصریح گردید در محدوده ی تغییر پذیری دیده بانیهای این پدیده های معروف (باد تجارتی ، باد های جنوب غربی هندوستان، جت شرقی، تراف مونسونی ، پرفشار تبت ، سلول هادلی، حداکثر بارندگی ) قرار داشتند. کریشنا مورتی کاستی اصلی این مطالعه را در توجه نکردن از اندرکنش امواج مونسونی بزرگ مقیاس با شارشهای زناری وامواج با مقیاس کوچکتر می داند . تجربیات حساسیت سنجی نیز توسط موراکامی وهمکارانش در سال 1970 انجام شده می باشد. نتیجه این آزمایشها تاکید بر اهمیت کوههای هیمالیا وفرآیندهای فیزیکی فوق الذکر بود. با کمال تعجب دیده گردید که ، چنانچه دمای سطح آب دریاها اندکی تغییر یابد، شدت مونسونها وشدت اختلاف گرمایشی تغییر قابل توجهی نمی کند . همچنین اهمیت اقیانوس ازنظر تأمین گرمای نهان واهمیت خشکی از نظر توازن حراراتی ودمای زیاد آن می باشد.(پروند،1370)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه