تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

واحد شرقی ایران

ناهمواریهای مشرق ایران در فضای وسیعی از جنوب مشهد تا کوههای مکران گسترده شده اند. این ناهمواریها از طرف شمالی وجنوبی مرز برخورد مشخصی با ناهمواریهای خراسان شمالی ومکران دارند. در انتهای شمالی چاله نیشابور – تربت جام ودر انتهای جنوبی دره ما شکل آن را به ترتیب از واحد خراسان شمالی ومکران جدا کرده اند. در طرف مشرق نیز مرز سیاسی کشور ، ناهمواریهای شرقی را محدود می کند که در بیشتر مسیر منطبق بر گسل هریرود می باشد. اما در سمت مغرب تنها در نیمه جنوبی یعنی سیستان وبلوچستان چاله های لوت وجازموریان ، ناهمواریهای شرقی را محدود واز ایران مرکزی جدا کرده اند. این بخش از نظر تقسیمات ساختمانی نیز یک واحد مشخصی به شمار می رود وزمین شناسان به آن واحد نهبندان – خاش یا واحد فلیش شرقی می گویند. در نیمه شمالی یعنی زمینهای خراسان مرکزی وجنوبی از لحاظ پیکر شناسی وپیکر زمین ساختی خصوصیاتی شبیه ایران مرکزی دارند ودر اصل ادامه آن بشمار می طریقه.

3-2-3-1- سیمای ظاهری زمین در واحد شرقی ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در مشرق ایران از جنوب مشهد تا مشرق جازموریان ، ناهمواریهای پراکنده ای هست که تأثیر جنس سنگ در شکل کوهها وساختمان زمین در طریقه آنها تاثیر زیادی داشته می باشد وبر اساس آن کوهها در هر محل شکل خاصی به خود گرفته اند. با این حال در ارتباط با محور تغییر شکلها وعوامل بنیانی در پیدایش آنها ، مجموعه ناهمواریهای مشرق ایران را می توان به دو واحد شمالی (شمال ناهمواریهای خراسان مرکزی وجنوبی) وجنوبی (ناهمواریهای سیستان وبلوچستان) تقسیم ومورد مطالعه قرار دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه