عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

ناهمواریهای خراسان مرکزی وجنوبی

از مشهد به طرف جنوب وتا شمال لوت، به صورت بسیار محسوس از گسترش وحجم کوهها نسبت به خراسان شمالی کاسته می گردد وعلاوه بر دخالت چین خوردگی ، حرکات زمین ساخت به صورت گسلهای متنوع نیز در پیدایش آنها دخالت زیادی پیدا می کنند. در عین حال توده های نفوذی در ساختمان زمین دخالت کرده وساختمان پیچیده ای به کوهها می بخشند. از اینرو گاهی کوهها با ساختمان چین خورده ونظم خاصی امتداد یافته وزمانی گسلهای طولی وعرضی وتوده های باتولیتی نظم چین ها را به شدت به هم زده اند.

کوهها موازی وعموما قوسی شکل بوده وانحنای محور بیشتر چین خوردگیها متوجه شمال می باشند. علت آن شکل لبه شمالی هسته مقاوم لوت می باشد که به عنوان یک عامل فرعی در ساختمان چین خوردگی دخالت کرده می باشد. در حد فاصل این کوهها سرزمینهای بیابانی وسیعی قرار گرفته وهر کوهستان را به صورت واحد جداگانه ومستقلی در آورده می باشد. در اکثر موارد ، عامل جدایی وتفرق کوهها ، عملکرد گسلها ی طولی بزرگ وقوسی شکل می باشند. بطوریکه حد کوهستانها با دشت های مجاور به صورت بریدگی شیب تند چشم انداز کلی پایکوهها را تشکیل می دهند. آثار حیات انسانی تنها در داخل کوهستانها به صورت محدود ومتکی به کشاورزی ودامداری محلی تظاهرپیدا کرده می باشد.

به خاطر تفرق کوهها در خراسان مرکزی وفشردگی آنها در خراسان جنوبی ، مجموعه این ناهمواریها را می توان به بخش خراسان مرکزی وجنوبی تقسیم نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه