عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

فلات ایران تحت تاثیر مراحل مختلف چین خوردگی آلپی درادوار زمین شناسی بتدریج شکل گرفته و سرانجام به دنبال عملکرد آخرین مرحله کوهزایی آلپی درپلیو –کواترنر، استقلال خود را به دست آورده می باشد. حاشیه خارجی آن را دریاها و سرزمین های پست وناهموار دربرگرفته می باشد. ارتفاع میانگین تمامی کشور حدود 1250 متر و ارتفاع میانگین فلات داخلی نزدیک به 900 متراست. ارتفاع متوسط فلات داخلی از شمالغربی بطرف جنوب شرقی بتدریج کاهش می یابد.به واقع فلات داخلی به مانند یک میز مایل می باشد که درقسمت شمال غربی بالا آمده و در قسمت جنوب شرقی فرو نشسته می باشد.

براین اساس مهمترین مناطق پست و هموار محدوده مورد مطالعه عبارتند از دشت کویر ودشت لوت، جلگه مکران، دشت سیستان و چاله جازموریان .

عمده ترین کوهستان های محدوده مورد مطالعه نیز عبارتنداز:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کوه های مرکزی شامل ناهمواریهای پراکنده داخلی و رشته مرکزی از مغرب دشت رزن تا کوه زنده.

واحد کرمان –توده های کوهستانی مغرب دشت لوت و اطراف کرمان.

واحد خراسان-ناهمواری های واقع درمحدوده استان خراسان درمشرق طبس و لوت.

واحد سیستان –ناهمواری های بین دو توده لوت و هلمند(دشت سیستان).

واحد بلوچستان –از شمال دریای عمان تا زاهدان می باشد و کوههای مکران را هم شامل می گردد.

با در نظر داشتن اهمیت موضوع ناهمواری و توپوگرافی محدوده مورد مطالعه و تاثیرآن بربارش منطقه دراین بخش کوشش می گردد تا با بهره گیری از تقسیم بندی ناهمواری های منطقه براساس واحدهای ژئومورفولیکی به تشریح شرایط طبیعی سیمای زمین در محدوده پرداخته گردد:

3-2-1-واحد کوه های ایران مرکزی

ایران مرکزی به مجموعه ناهمواریهایی اطلاق می گردد که در محدوده مثلثی شکل داخل فلات ایران پراکنده می باشند. به خصوص رشته کوه های بلند وحصارهای کوهستانی حاشیه فلات که از هر طرف ایران مرکزی را احاطه کرده اند، مرزهای جغرافیایی مشخص برای آن ترسیم نموده اند.

از ویژگیهای طبیعی ایران مرکزی ، گسترش چاله های وسیع مستقل ونیمه مستقل در فواصل رشته کوه های منفرد وحاکمیت شرایط زیست اقلیمی خشک در آن می باشد. این ویژگی ، ایران مرکزی را به نحو بارزی از واحدهای مجاور متمایز ساخته به طوریکه در هر نوع مطالعات محیطی از قبیل زمین شناسی ، پیکر شناسی، هیدرولوژی، جغرافیایی و…ایران مرکزی یک واحد مشخص در نظر گرفته می گردد. این واحد شامل دوبخش اصلی می باشد که عبارتنداز:

3-2-1-1-واحدرشته مرکزی

3-2-1-2-واحدکرمان

3-2-1-3-واحدسنندج –سیرجان

3-2-1-4-واحدکوههای پراکنده حوضه دشت کویر

3-2-2-واحد دشت ها وچاله های داخلی

3-2-2-1-واحدهای دشت پراکنده

3-2-2-2-واحد دشت لوت

3-2-2-1-رشته های پراکنده حوضه دشت کویر

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه