عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

حرکت هوا فرایندی اساسی در سیستم های جوی می باشد. باد نمایش حرکت افقی هواست وعلت اصلی این حرکت متعادل کردن اختلاف های افقی فشار هوا می باشد. البته باد از نواحی پرفشار (یک منطقه واگرا) به منطقه کم فشار(همگرا) می وزد، وجهت آن معمولا به نیمکره ای که در آن قرار گرفته ،بستگی دارد.درنیمکره شمالی،بادها درجهت عقربه ساعت در اطراف یک آنتی سیکلون اما در خلاف جهت حرکت عقربه ساعت دراطراف یک سیکلون یا یک کم فشار می وزند(وبرعکس آن در نیمکره جنوبی).(تامپسون،1382، ص136-148)

2-2-اصل چرخندگی

چرخندگی عبارت می باشد از : چرخش بردار سرعت حول یک محور مرکزی (Peixoto and Oart,1992p.42) در اقدام از نظر هواشناسان چرخندگی عبارت می باشد از : چرخش افقی حجمی از هوا دور یک محور عمود بر سطح زمین(Harman,1971). نیروی حاصل از این چرخش در امتداد محور چرخش ودر جهت عمودی اقدام می کند ومقدار آن 2 برابر سرعت زاویه ای بسته هواست. چرخش هوا در جهت حرکت وضعی زمین (خلاف عقربه های ساعت در نیمکره شمالی وموافق عقربه های ساعت در نیمکره جنوبی)،چرخندگی مثبت یا سیکلونی نامیده می گردد. در صورتی که چرخش در جهت خلاف حرکت وضعی زمین باشد چرخندگی منفی یا آنتی سیکلونی نامیده می گردد. در اقدام ، بسته هوا موقعی که در قطب زمین دور محوری عمود بر سطح زمین می چرخد در واقع دور محور زمین می چرخد وچرخندگی آن عینا مانند چرخندگی زمین می باشد(f). در این حالت گفته می گردد که حجم هوا دارای چرخندگی زمین می باشد. اما اگر در روی خط استوا به دور محوری عمود بر سطح زمین بچرخد، هیچ چرخشی به دور محور زمین ندارد واین نوع چرخندگی ، چرخندگی نسبی نامیده می گردد..در تمام نقاط دیگر روی زمین بسته هوا هنگام چرخیدن به دور محوری عمود بر سطح زمین به دور محور زمین نیز چرخش دارد. پس در هر نقطه از روی زمین چرخندگی بسته هوا (ضمن چرخیدن به دور محوری عمود بر سطح زمین) به دو مؤلفه چرخندگی نسبی وچرخندگی زمین تبدیل می گردد، به طوری که مجموع دو مؤلفه همیشه ثابت بوده وبه چرخندگی مطلق  موسوم می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه